Vilkår for brug

1. Indholdet på dette websted

Ophavsmanden (dvs. udgiveren, hubergroup Danmark A/S) garanterer ikke ajourføringen, fuldstændigheden eller kvaliteten af de informationer, der gives på dette websted. Absolut ingen erstatningskrav mod ophavsmanden af dette websted vedrørende materiel eller immateriel skade, som forårsages af anvendelsen eller ikke-anvendelsen af de informationer, der gives, eller af ukorrekte eller ufuldstændige informationer, skal accepteres, medmindre det kan bevises, at ophavsmanden har handlet med forsæt, eller at ophavsmanden har udvist grov uagtsomhed. Alle tilbud, der fremgår af dette websted, kan ændres uden forudgående varsel og er ikke bindende. Ophavsmanden forbeholder sig retten til at ændre, supplere eller slette hele webstedet eller dele heraf uden forudgående varsel, eller at afbryde udgivelsen af webstedet midlertidigt eller fuldstændigt.

2. Henvisninger og links

I tilfælde af direkte eller indirekte henvisninger til andre websteder (”hyperlinks”), som ikke ligger inden for ophavsmandens ansvarsområde, ville ophavsmanden kun kunne ifalde et erstatningsansvar, hvis der kan fremskaffes beviser for, at ophavsmanden på forhånd var bevidst om indholdet af det pågældende specifikke, eksterne websted, og at det ville have været teknisk og praktisk muligt og rimeligt at forhindre anvendelsen/brugen af det retsstridige indhold. Ophavsmanden erklærer hermed udtrykkeligt, at de eksterne websteder, der linkes til, ikke indeholdt noget genkendeligt retsstridigt indhold på det tidspunkt, hyperlinkene blev indsat i hubergroup Danmark A/S's eget websted. Ophavsmanden har ingen indflydelse på det aktuelle og fremtidige design og indhold af, eller copyright til, de websteder, der linkes til. Af denne grund distancerer ophavsmanden sig hermed udtrykkeligt fra alle typer indhold på alle websider, der linkes til, og som er blevet ændret siden indsættelsen af hyperlinkene. Denne erklæring gælder for alle indsatte links og henvisninger på ophavsmandens eget websted, såvel som for alle indlæg, der tilføjes af tredjeparter i gæstebøger, diskussionsfora, linkindeks, mailinglister og i alle andre databaseformer, der er skabt af ophavsmanden, og som eksterne (tredje-)parter har skriveadgang til. Ansvaret for ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og i særdeleshed for skader, der er et resultat af brugen eller ikke-brugen af sådanne informationer, skal alene påhvile ophavsmanden til det eksterne websted, som linket eller henvisningen omhandler, og ikke den part, der blot henviste til den pågældende udgivelse via et eller flere links.

3. Copyright- og mærkningskrav

Ophavsmanden bestræber sig ved alle udgivelser på at overholde copyright-rettighederne til den grafik og de lydsekvenser, videosekvenser og tekster, der bruges, at bruge grafik, lydsekvenser, videosekvenser og tekster, der skabes af ophavsmanden selv, eller at bruge grafik, lydsekvenser, videosekvenser og tekster, der ikke er underlagt licenskrav. Alle handelsnavne og varemærker, der er beskyttet af tredjeparter og er nævnt på dette websted, er uden begrænsninger underlagt de retsgyldige regler vedrørende mærkningskrav samt deres respektive registrerede ejeres ejerrettigheder. Benævnelsen af handelsnavne eller varemærker skal i sig selv på ingen måde fortolkes som om, at disse handelsnavne eller varemærker ikke er beskyttede af de respektive tredjeparters rettigheder. Copyright-rettighederne vedrørende indhold, der er skabt af ophavsmanden selv og udgivet på dette websted, tilhører udelukkende ophavsmanden til dette websted. Ingen grafik, lydsekvenser, videosekvenser og tekster, der bruges på dette websted, eller dele af disse, må gengives eller bruges i andre elektroniske eller trykte udgivelser uden ophavsmandens forudgående skriftlige tilladelse.

4. Denne ansvarsfraskrivelses juridiske gyldighed

Denne ansvarsskrivelse skal ses som en del af det websted, hvorfra du blev henvist til denne side. Hvis dele af eller forskellige formuleringer i denne tekst ikke er, ikke længere er eller ikke fuldt ud er i overensstemmelse med den gældende retsstilling, påvirkes indholdet og gyldigheden af alle andre dele af dokumentet ikke af dette.


Hvis du oplever nogen tekniske problemer med dette websted, bedes du venligst kontakte: info@hubergroup.dk